Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací a záruční list, pokud tento není přibalený a potvrzený u zboží již od výrobce. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 3. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.
 4. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.

II. Způsob podání reklamace

 1. V případě reklamace zákazník nejprve informujte prodávajícího na e-mail info@gambeatoys.cz a obratem od něj dostane informace jak postupovat.
 2. Kupující je v e-mailu povinen uvést:
  a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v informačním e-mailu při objednání zboží,
  b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
 3. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího Karpatská 863/1, 100 00 Praha 10 prostřednictvím České pošty, a.s. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 4. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.
 5. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu potvrzujícího nákup zboží a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci.

III. Povinnosti Prodávajícího

 1. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
 3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Představuje-li vada zboží nepodstatní porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.
 6. Pokud si kupující reklamovaný výrobek dopravený Českou poštou a.s. nebo přímo prodávajícím nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.
 7. Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.eduv-svet.cz. Novější Reklamační řád ruší Reklamační řád vydaný dříve. Právní vztahy z vad zboží se posuzují vždy podle Reklamačního řádu platného v době uplatnění práv z vady zboží.

(Tento reklamační řád je platný a účinný ke dni 1.6.2014)