Všeobecné obchodní podmínky

užívání internetového portálu www.eduv-svet.cz

Prodávající vydává v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, tyto všeobecné obchodní podmínky, platné a účinné od 1.6.2014. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti všech návštěvníků a zákazníků internetového portálu www.eduv-svet.cz.

I. Prodávající a provozovatel portálu

 1. Prodávajícím a provozovatelem internetového portálu a e-shopu www.eduv-svet.cz je Gambea toys s.r.o., Karpatská 863/1, 100 00 Praha 10, IČO 020 72 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214999, není plátcem DPH (dále jen „Prodávající“).
 2. Kontaktními údaji Prodávajícího jsou následující adresy:
  a) adresa pro doručování: Gambea toys s.r.o., Karpatská 863/1, 100 00 Praha 10.
  b) elektronická adresa: info@gambeatoys.cz.

II. Obsah a účel portálu

 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového portálu www.eduv-svet.cz osobám, kteří s Prodávajícím elektronicky uzavřou kupní smlouvu (dále jen „Zákazník“) možnost nakupování didaktické hračky Edův svět (dále jen „Zboží“), a to za podmínek specifikovaných v příslušné nabídce.
 2. Objednáním zboží prostřednictvím objednávkového formuláře dochází k uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím (dále jen “Smlouva”). Zákazník je na základě Smlouvy povinen zaplatit na účet zřízený Prodávajícím za předem stanovených podmínek cenu uvedenou v nabídce. Zaplacením ceny vzniká Zákazníkovi nárok na dodání Zboží Prodávajícím.

III. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouvu uzavírají Zákazník s Prodávajícím elektronicky. Zákazník vyplní a odešle objednávkový formulář umístěný na stránkách www.eduv-svet.cz, čímž realizuje návrh Smlouvy.
 2. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje požadované ve formuláři, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí návrhu Smlouvy Prodávajícím a potvrzením tohoto přijetí na Zákazníkem uvedenou elektronickou adresu. Potvrzení přijetí Smlouvy bude obsahovat rovněž pokyny pro Zákazníka k úhradě ceny Služby.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součástí Smlouvy a odesláním objednávkového formuláře je Zákazník odsouhlasuje a zavazuje se postupovat v souladu s nimi. Prodávající těchto stránek má právo provádět změny těchto podmínek, které vstoupí v platnost zveřejněním upravené verze na těchto stránkách. Smlouva je v poměru speciality vůči těmto Všeobecným obchodním podmínkám a může je modifikovat.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

IV. Cena Zboží a platební podmínky

 1. Cena nabízeného Zboží je vždy uvedena v jednotlivé nabídce na portálu www.eduv-svet.cz.
 2. Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou vždy uváděny jako ceny konečné.
 3. Zákazník je povinen uhradit cenu Zboží do tří pracovních dnů ode dne obdržení elektronického potvrzení objednávky, pokud nebude v nabídce uvedeno jinak. Potvrzovací e-mail obsahuje i pokyny k platbě.
 4. Zákazník provede platbu převodem na účet prodávajícího.

V. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je 5 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Zboží, které je skladem, bude odesláno Zákazníkovi zpravidla v den objednávky, případně první následující pracovní den. Zboží bude zasláno Českou poštou, a.s. Rozvoz po Praze je realizován přímo Prodávajícím zdarma.
 2. Cena přepravy se řídí dle ceníku daného přepravce aktuálního v den objednávky.
 3. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@gambeatoys.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Odesláním objednávky případně registrací na internetovém portále, nebo poskytnutím osobních údajů jiným způsobem Zákazník uděluje výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.
 2. Prodávající se zavazuje maximálně chránit osobní údaje Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Poskytovatel zpracuje a užije osobních údajů Zákazníků výlučně za účelem komunikace se Zákazníkem a za účelem poskytnutí Služby Poskytovatelem a pro účely vnitřních rozborů a statistik. Třetím osobám nejsou osobní údaje Zákazníka zpřístupněny.
 3. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, kterou zaváže k ochraně osobních údajů v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Prodávajícího požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.
 5. Zákazník tímto dále uděluje Prodávajícímu souhlas s tím, aby byly jeho kontaktní údaje využity pro účely zasílání obchodních sdělení. Zákazník je oprávněn kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je Zákazník spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), právo od smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů ode dne doručení Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. dne od zakoupení Zboží. Odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou a zasláno na e-mail Prodávajícího info@gambeatoys.cz.
 2. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené a kompletní. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady Zákazníka.
 3. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Zákazníka či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem.
 4. V případě, že Poskytovatel neposkytne Zákazníkovi v přiměřené lhůtě a za sjednaných podmínek objednané Zboží, a to přes výzvu Zákazníka, je Zákazník oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky. Odstoupení od smlouvy je povinen písemně doručit Prodávajícímu prostřednictvím běžné pošty. V odstoupení je Prodávající povinen uvést důvody odstoupení a důkazy o odmítnutí poskytnutí Zboží. Odstoupení je účinné doručením Prodávajícímu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah vzniklý ze Smlouvy nebo jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb tohoto internetového portálu se řídí českým právem, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní prvek.
 2. Je-li některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo právně neúčinné, nebo se jím stane, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastupuje ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší nahrazovanému ustanovení.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.eduv-svet.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.6.2014)